Siirry sisältöön

Ohjeet toimittajille ja alihankkijoille

Tavoitteenamme on kehittää toimintamallejamme entisestään siten, että toimintatapamme mahdollistaa paremman läpinäkyvyyden ja ajantasaisuuden koko toimitusketjussamme.

Webinaarit_herokuva_16x9

Vastuullisuus on liiketoimintamme perusta

Vastuullisuus tarkoittaa meille asiakkaiden vastuullisuustyön tukemista, oman liiketoiminnan ympäristövaikutusten pienentämistä, henkilöstön hyvinvoinnin ja monimuotoisen työyhteisön rakentamista sekä vastuullisten toimintatapojen varmistamista arvoketjussamme.

Asiantuntijat palaverissa
Vaarallisten jätteiden nouto

Eettiset toimintatavat läpi toimitusketjun

L&T edellyttää myös toimittajien noudattavan L&T:n toimintatapoja kaikessa toiminnassaan. Toimittajien tulee tutustua ohjeeseen ja toimia sen mukaisesti sekä jatkuvasti kehittää toimintaansa tämän ohjeen mukaisesti. Toimittaja on vastuussa siitä, että sen henkilöstö, toimittajat ja alihankkijat toimivat tämän ohjeen mukaisesti. Toimittaja on velvollinen ilmoittamaan L&T:lle, mikäli käyttää alihankkijoita.

Tutustu ohjeisiin

Lakien noudattaminen

 • Toimittajan tulee noudattaa lakeja ja viranomaismääräyksiä sekä kansallisia ja kansainvälisiä sopimuksia kuten työehtosopimusten, ympäristö-, työ- ja työturvallisuuslainsäädännön, taloudenpitoon sekä tilaajavastuuseen liittyvien säännösten vaatimuksia.
 • Toimittajan tulee noudattaa YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa määriteltyjä ihmisoikeuksia ja kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittelemiä työntekijöiden oikeuksia.
 • Toimittajalla tulee olla tarkoituksenmukaiset menettelytavat ja prosessit ihmisoikeusloukkauksien tunnistamiseksi, estämiseksi, minimoimiseksi ja korjaamiseksi. Menettelytapojen tulee olla YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavien periaatteiden (UNGP) mukaisia.
 • L&T on sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteeseen ja edistää sen mukaisesti ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa. L&T odottaa myös toimittajan noudattavan näitä periaatteita toiminnassaan.
 • Toimittajan henkilöstöllä pitää olla mahdollisuus järjestäytyä ammatillisesti.

Esimerkki 1

Toimit L&T:n tavarantoimittajana ja havaitset, että toimittamasi tuote ei vastaa lainsäädännön velvoitteita tai siitä puuttuu CE-merkintä tms. L&T on ilmaissut, että heillä on kiire saada toimittamasi tuote ja tuotetta on odotettu jo jonkun aikaa. Miten toimit?

Olet heti yhteydessä L&T:n yhteyshenkilöön ja kerrot tilanteesta. L&T ei voi vastaanottaa tuotteita, jotka ovat lainsäädännön vastaisia.

Esimerkki 2

Toimit L&T:n alihankkijana ja tunnistat, että L&T:n työkohteessa toimitaan ympäristölainsäädännön vastaisesti. Miten toimit?

Otat heti yhteyttä työmaan vastaavaan mestariin ja kerrot tilanteesta. L&T noudattaa kaikessa toiminnassaan ympäristölainsäädäntöä ja edellyttää myös toimittajien toimivan samoin.

Liiketoiminnan harjoittamisen periaatteet

Palkkaus ja työajat

Toimittajan tulee noudattaa työsuhteissa kaikkia voimassa olevia palkkausta ja työaikoja koskevia lakeja mukaan lukien minimipalkkasääntelyä sekä pakollisia etuja koskevia lakeja (esim. ylityökorvaukset, loma-ajan palkka ym.). Toimittajan työntekijöillä on oikeus saada työtehtävän mukaista palkkaa minimipalkkasäädökset huomioiden.

Toimittajan työntekijät eivät saa pääsääntöisesti työskennellä yli kuutta päivää peräkkäin ilman vähintään yhtä vapaapäivää.

Toiminnan rehellisyys ja läpinäkyvyys
 • Toimittaja noudattaa kaikessa liiketoiminnassaan hyvää liiketoimintatapaa ja voimassa olevaa kilpailulainsäädäntöä.
 • Toimittajan tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.
 • Toimittajan johto ja avainhenkilöt ovat eturistiriitojen välttämiseksi velvollisia ilmoittamaan L&T:lle sukulaisuus- tai muusta läheisestä suhteesta hankintoja tekevän L&T:n henkilöstön kanssa.
 • Palvelun toimittaja sekä sen toimittajat ja alihankkijat kuuluvat Vastuu Groupin Luotettava Kumppani-ohjelmaan, ja tiedot ovat kunnossa.
 • Toimittaja huolehtii luottamuksellisen aineiston suojaamisesta sekä tietosuojasta ja tietoturvasta.
Esimerkki 1

Toimit L&T:n palvelutoimittajana. Alihankkijasi ei kuulu Vastuu Groupin Luotettava Toimija –palveluun, vaan haluaa toimittaa vaadittavat asiakirjat erikseen sinulle. Miten toimit?

L&T:n toimittajana olet vastuussa siitä, että toimittajasi ja alihankkijasi kuuluvat Luotettava Toimija – palveluun ja että tiedot ovat kunnossa. Ilmoitat alihankkijalle, että Luotettava Toimija –palveluun kuuluminen on pakollista L&T:n toimittajille ja alihankkijoille. Et voi jatkaa yhteistyötä alihankkijan kanssa, jos alihankkija ei liity Luotettava Toimija –palveluun ja tiedot siellä eivät ole kunnossa.

Esimerkki 2

Toimit L&T:n toimittajana ja sinulla on käytössäsi L&T:n hinnat ja hankintamäärät tukkukauppaan. Sinulle ehdotetaan, että luovutat maksua vastaan nämä tiedot kolmannelle osapuolelle. Miten toimit?

Et luovuta tietoja, koska ne ovat salassa pidettävää, luottamuksellista tietoa. Informoit L&T:n yhteyshenkilöä asiasta.

Esimerkki 3

Olet toiminut L&T:n toimittajana ja sinulla on käytössäsi L&T:n sinulle luovuttamia henkilötietoja. Tiedot vuotavat sinusta riippumattomista syistä. Miten toimit?

Informoit 24 tunnin kuluessa L&T:n yhteyshenkilöä asiasta vahinkojen minimoimiseksi. L&T hoitaa asiaa tästä eteenpäin, sinun ei tarvitse tehdä muuta.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Toisten kunnioittaminen ja vastuu työnantajana
 • L&T edellyttää, että toimittaja sitoutuu kunnioittamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan sekä edistämään niiden toteutumista.
 • L&T edellyttää toimittajan kohtelevan kaikkia reilusti ja tasa-arvoisesti.
 • Jokaisen ihmisarvoa, yksityisyyttä ja oikeuksia on kunnioitettava eikä toimittajan työympäristössä tule suvaita syrjintää, uhkailua, häirintää tai kiusaamista missään muodossa.
 • Työhönottoon, palkkaukseen, uralla etenemiseen ja työsuhteen päättymiseen liittyen ei saa harjoittaa syrjintää.
 • Syrjintää ei saa harjoittaa sukupuoleen, ikään, uskontoon, siviilisäädyn, rotuun, yhteiskuntaluokkaan, sosiaaliseen taustaan, sairauksiin, invaliditeettiin, raskauteen, etniseen tai kansalliseen alkuperään, poliittisen kantaan tai seksuaalisen suuntautumiseen liittyen.
Lapsi- ja pakkotyövoima
 • L&T ei hyväksy lapsi- tai pakkotyövoiman (ml. ihmiskauppa) käyttöä missään olosuhteissa tai muodossa eikä tee sopimuksia tällaista työvoimaa käyttävien toimittajien kanssa.
 • Toimittajan takaa, että työntekijät suorittavat työn vapaaehtoisesti, ei rangaistuksen tai muun uhan alaisina.
 • Toimittaja ei käytä pakkotyövoimaa missään muodossa.
 • Toimittaja ei ota haltuunsa työntekijöiden henkilötodistuksia.
 • Työntekijät voivat päättää työsuhteen kohtuullisen irtisanomisajan jälkeen.
 • Työntekijät ovat vapaita poistumaan työpaikalta työvuoron jälkeen.
 • Toimittaja noudattaa kaikkia työntekijöiden vähimmäisikää koskevia määräyksiä.
Esimerkki 1

Havaitset, että alihankkijasi kohdistaa työntekijöihinsä etniseen alkuperään perustuvaa syrjivää ja/tai epäasiallista kohtelua. Miten toimit?

Keskustelet asiasta alihankkijan kanssa ja kerrot, että emme salli syrjintää tai epäasiallista kohtelua missään muodossa. Seuraat, että alihankkija muuttaa toimintatapojaan. Ellei, vaihdat alihankkijaa. Informoit asiasta L&T:n yhteyshenkilöä.

Esimerkki 2

Havaitset, että alihankkijasi työntekijöitä velvoitetaan työskentelemään jatkuvasti seitsemän päivää viikossa ilman vapaapäiviä ja työpäivät ovat todella pitkiä. Miten toimit?

Ilmoitat alihankkijalle, että et voi tehdä yhteistyötä sellaisen yrityksen kanssa, joka rikkoo työaikalainsäädäntöä. Jos asia ei korjaannu, lopetat yhteistyön alihankkijan kanssa. Informoit asiasta L&T:n yhteyshenkilöä.

Terveyden ja turvallisuuden varmistaminen

Työympäristö

Toimittaja varmistaa henkilöstölleen turvallisen ja terveellisen työpaikan

 • noudattamalla toimintaansa koskevaa turvallisuus- ja terveyslainsäädäntöä.
 • toimimalla ennaltaehkäisevästi työtapaturmien välttämiseksi.
 • huolehtimalla tarvittavien suojaimien saatavuudesta ja turvallisista työtavoista.
 • huolehtimalla riskitekijöiden raportoinnista ja seuraamisesta.
Päihteiden käyttö
 • Toimittajan henkilöstö ei työskentele tai esiinny työpaikalla alkoholin tai muiden päihteiden alaisena.
 • Toimittajalla on oltava tarpeelliset ja tehokkaat menettelytavat ja -ohjeet päihteiden käytön ennaltaehkäisyä varten.
Esimerkki 1

Toimit L&T:n alihankkijana eräässä asiakaskohteessa. Olet muutaman kerran ollut lähellä kompastua asiakaskohteen hämärässä porraskäytävässä oleviin pahvilaatikoihin. Miten toimit?

Ilmoitat asiasta L&T:n yhteyshenkilöllesi, joka kirjaa huomiosi turvallisuushavainnoksi ja keskustelee asian korjaamisesta asiakkaan kanssa.

Esimerkki 2

Toimit L&T:n alihankkijana eräässä työkohteessa. Työkohteessa on ohjeistus suojavarusteista, joita siellä tulisi käyttää. Pidät ohjeistuksia ylimitoitettuina ja turhina. Miten sinun tulisi toimia?

Suojavarusteet on valittu työkohteeseen riskien arvioinnin perusteella varmistamaan työntekijöiden turvallinen työskentely. Jokaisella kohteessa työskentelevällä on lain mukainen velvoite käyttää tehtävään tai kohteeseen määrättyjä suojaimia. Käytät siis suojaimia ohjeiden mukaisesti.

Ympäristö- ja ilmastovaikutusten vähentäminen

 • L&T edellyttää toimittajien noudattavan ympäristölainsäädäntöä, asetuksia ja lupia kaikessa toiminnassaan.
 • Toimittajan tulee toimia aloitteellisesti ympäristövastuun edistämiseksi (esim. asianmukainen jätteiden käsittely, energiatehokkuus ja päästöjen vähentäminen). L&T kannustaa toimittajiaan seuramaan ympäristövastuun osa-alueiden kehitystä ja vähentämään toiminnasta aiheutuvia kielteisiä ympäristövaikutuksia.
 • L&T on asettanut Science Based Targets -aloitteen validoimat tieteelliset päästövähennystavoitteet ja suosittelee toimittajiaan asettamaan omalle toiminnalleen kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteet.
Esimerkki 1

Toimit L&T:n jätteenkäsittelijänä/ vastaanottajana. Ympäristölupanne ei salli L&T:n toimittaman jätteen vastaanottoa mutta luulet, että tämän asian kertominen saattaisi vaikuttaa yhteistyöhön. Miten toimit?

Et voi ottaa vastaan jätettä, joka ei sisälly ympäristölupaanne. Ilmoita tämä L&T:n yhteyshenkilölle.

Esimerkki 2 

Toimit L&T:n alihankkijana ja havaitset, että kylmäkoneesta vuotaa kylmäainetta. Miten toimit?

Ole välittömästi yhteydessä L&T:n yhteyshenkilöön työkohteessa. Kylmäaineet voivat olla ympäristölle erittäin haitallisia ja edistää ilmastonmuutosta.

Toimittajan arviointi

 • Osana L&T:n vastuullisuusohjelmaa kaikki toimittajat täyttävät L&T:n pyynnöstä itsearviointilomakkeen yhteistyön alkaessa ja säännöllisin väliajoin yhteistyön aikana. Mikäli toimittaja ei täytä itsearviointilomaketta tai itsearvioinnissa tulee ilmi vakavia puutteita, L&T ei voi aloittaa/jatkaa yhteistyötä toimittajan kanssa, mikäli toimittaja ei kohtuullisessa ajassa korjaa puutteita.
 • L&T:llä tai sen nimeämillä ulkopuolisilla edustajilla on oikeus tarkastaa, että toimittaja noudattaa tätä ohjetta. Toimittajan on avustettava tämän tarkastuksen suorittamisessa.
 • Mikäli toimittaja toimii tämän ohjeen, lakien tai eettisten periaatteiden vastaisesti, L&T:llä on oikeus purkaa sopimus ja lopettaa yhteistyö toimittajan kanssa välittömästi. L&T ei tee yhteistyötä niiden toimittajien kanssa, jotka itse tai joiden alihankkijat eivät pysty noudattamaan tätä toimintaohjetta.

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen 

Me L&T:llä kunnioitamme työyhteisoämme ja kumppaneitamme. Tavoitteenamme on, että toimintamme on mahdollisimman avointa, läpinäkyvää ja reilua. Hyvien liiketoimintakäytäntöjen varmistamiseksi haluamme puuttua aktiivisesti meihin liittyviin väärinkäytöksiin ja rikkomuksiin.

Ulkoilija metsässä
Ulkoilija metsässä

Tahdomme toimia oikein

L&T on sitoutunut vaalimaan avoimuuden ilmapiiriä. L&T:lle on tärkeää ylläpitää organisaatiokulttuuria, jossa jokainen voi kertoa lakien tai L&T:n ohjeiden vastaista toimintaa koskevista rikkomuksista tai epäilyistään. Ilmoitukset mahdollistavat puuttumisen epäkohtiin ja antavat L&T:lle mahdollisuuden kehittää toimintaansa yhä edelleen.