Siirry sisältöön

L&T:n Tapa toimia henkilöstölle

Lassila & Tikanojalla vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat toimintamme perusedellytys. Vastuullinen ja reilu liiketoiminta on edellytys hyvän työympäristön ylläpitämiselle sekä luottamuksen säilyttämiselle ja vahvistamiselle keskeisten sidosryhmiemme parissa.  Toimintaamme ohjaavat lainsäädännön lisäksi erilaiset kansalliset ja kansainväliset sitoumukset sekä L&T:n omat politiikat ja linjaukset.

Työntekijät näyttävät peukkua kameralle
Työntekijät näyttävät peukkua kameralle

Oikeita ratkaisuja arjessa

Tapa toimia -ohjeiden tarkoitus on asettaa odotukset L&T:läisten vastuulliselle ja eettiselle toiminnalle ja auttaa L&T:läisiä tekemään oikeita ratkaisuja päivittäisessä työssä. L&T ja sen kaikki työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan L&T:n eettisiä toimintaperiaatteita. Edellytämme vastuullisia toimintatapoja myös yhteistyökumppaneiltamme.

Kouluttaja perehdyttämässä työntekijöitä
Kouluttaja perehdyttämässä työntekijöitä

Perehdytys ja koulutus

Kaikki L&T:llä aloittavat uudet henkilöt perehdytetään ohjeisiin käytännön esimerkkien avulla. Lisäksi ohjeista muistutetaan säännöllisesti. Esihenkilöiden tehtävänä on perehdyttää henkilöstö ohjeiden sisältöön ja käytäntöön soveltamiseen. Jokaisen työntekijän on varmistuttava siitä, että he ymmärtävät ohjeiden sisällön. L&T:n johto seuraa ohjeiden noudattamista.

Tapa toimia -ohjeet

Noudatamme lakeja, sääntöjä ja määräyksiä 

Noudatamme kaikessa toiminnassamme meitä koskevia lakeja ja viranomaismääräyksiä sekä kansallisia ja kansainvälisiä sopimuksia. Jokaisen meistä on tunnettava omaa työtään koskevat lait, määräykset ja sopimukset. Esihenkilöt vastaavat tarvittavasta perehdytyksestä ja seurannasta. Epäselvissä tilanteissa työntekijän pitää kysyä neuvoa esihenkilöltään tai muulta vastuuhenkilöltä.

Toimintamme on rehellistä ja läpinäkyvää 

Noudatamme hallinnossamme Suomen lakeja ja säännöksiä, yhtiöjärjestystämme ja Nasdaq Helsingin sääntöjä ja ohjeita sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Hyvä liiketoimintatapa ja reilu kilpailu Noudatamme kaikessa liiketoiminnassamme hyvää liiketoimintatapaa. Kaikki liiketoimet, joissa L&T on osallisena, ovat rakenteeltaan läpinäkyviä ja taloudellisesti perusteltuja. Kannatamme reilua kilpailua ja toimimme aina kilpailulainsäädännön mukaisesti. Emme keskustele kilpailijoiden kanssa kilpailuun liittyvistä asioista tai sovi hinnoista tai myyntiehdoista.

Omaisuuden turvaaminen Hoidamme talouttamme täsmällisesti ja lakien ja säännösten mukaisesti. Pidämme hyvää huolta L&T:n omaisuudesta, emmekä käytä sitä luvattomiin tarkoituksiin tai oman edun tavoitteluun. Yhtiön omaisuuden ja kaluston käytöstä on ohjeistettu erikseen.

Luottamuksellisen tiedon turvaaminen Turvaamme sekä L&T:n oman että asiakkailtamme ja muilta liikekumppaneiltamme haltuumme saamamme luottamuksellisen aineiston. Kunnioitamme asiakkaidemme yksityisyyttä ja huolehdimme tietosuojasta. Tietosuojaan liittyviä periaatteita on avattu tarkemmin tietosuojapolitiikassa.

Verojen maksaminen Noudatamme verojen maksamisessa, keräämisessä, tilittämisessä sekä raportoinnissa paikallista lainsäädäntöä. Raportoimme läpinäkyvästi verojalanjälkemme.

Toimimme yhtiön edun mukaisesti

Toimimme L&T:n parhaaksi ja teemme työtä L&T:n hyväksi. Toimemme eivät saa aiheuttaa vahinkoa L&T:lle eikä niihin saa vaikuttaa henkilökohtainen etu. Emme osallistu L&T:n kanssa suoraan tai välillisesti kilpailevaan toimintaan.

Suhteet tavaran- ja palveluntoimittajiin Henkilökohtaiset perhesuhteet tai taloudelliset suhteet tavaran- tai palveluntoimittajan palveluksessa olevaan henkilöön eivät vaikuta L&T:n edun mukaiseen päätöksentekoomme. Kaikki hankintapäätöksemme perustuvat kilpailukykyisiin toimitussopimuksiin. Tarkemmat ohjeet löydät L&T:n hankintaperiaatteista.

Korruption ja lahjonnan torjunta Emme anna emmekä vastaanota lahjuksia liiketoimintamme käynnistämiseksi tai edistämiseksi. Emme tarjoa emmekä ota vastaan sellaista vieraanvaraisuutta tai sellaisia lahjoja, jotka voisivat vaikuttaa päätöksentekoon liikesuhteissamme ja joiden voitaisiin katsoa ylittävän tavanomaisen vieraanvaraisuuden rajat. Hyväksyttävä vieraanvaraisuus tai lahja on kohtuullinen, annetaan aina avoimesti, se on satunnainen eikä siitä seuraa antajalle tai saajalle velvoitteita tai erillisiä odotuksia. Liikelahjoista ja eturistiriitojen välttämisestä on ohjeistettu erikseen.

Noudatamme erikseen määriteltyä lupamenettelyä varmistaaksemme asiakastilaisuuksien tarkoituksenmukaisuuden sekä sponsoroinnin ja tukimainonnan läpinäkyvyyden. Emme jaa suoria rahalahjoituksia poliittisille puolueille.

Kunnioitamme ihmisoikeuksia

L&T on sitoutunut kunnioittamaan ja tukemaan YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa määriteltyjä ihmisoikeuksia sekä kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittelemiä työntekijöiden oikeuksia ja ILO:n kansainvälisiä sopimuksia- ja ihmisoikeusnormeja sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavia periaatteita omassa toiminnassaan ja toimitusketjussaan. Olemme sitoutuneet myös YK:n Global Compactin -aloitteen periaatteisiin.

Kuuntelemme sidosryhmiämme ja huomioimme niiden erilaiset näkemykset toiminnan kehittämisessä. Puutumme mahdollisiin epäkohtiin havaitsemiemme vaikutusten korjaamiseksi.

Ihmis- ja työoikeudet

Noudatamme työsuhteissamme kansallisia lakeja ja sopimuksia, ja kunnioitamme työntekijöidemme vapautta järjestäytyä ammatillisesti.

Lapsi- ja pakkotyön kielto

Emme hyväksy lapsityövoiman käyttöä, mitään pakkotyön muotoa, ihmiskauppaa, emmekä muita ihmisoikeuksien loukkauksia omassa toiminnassamme tai toimitusketjussamme.

Kunnioitamme toisiamme ja yhteistä työpaikkaamme 

Kohtelemme toisiamme reilusti ja tasa-arvoisesti. Kunnioitamme jokaisen yksilön ihmisarvoa, yksityisyyttä ja oikeuksia, emmekä suvaitse työpaikalla minkäänlaista syrjintää, uhkailua, häirintää tai kiusaamista.

Syrjinnän vastaisuus ja monimuotoisuus Emme salli syrjintää, häirintää, kiusaamista, rasismia tai epäasiallista kohtelua. Emme syrji sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella, emmekä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Edistämme tasa-arvoa ja monimuotoisuutta. Yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja oikeudenmukaisuus ovat keskeisiä periaatteita kaikissa henkilöstöasioissa kuten rekrytoinneissa, palkkauksessa ja työssä etenemisessä.

Tuemme monimuotoisuutta aktiivisesti työyhteisössä, jossa työskentelee eri kulttuuritaustoista tulevia, eri ikäisiä, erilaisella osaamisella varustettuja sekä eri koulutustaustan ja työkyvyn omaavia ihmisiä.

Työskentelemme turvallisesti

Työturvallisuustoimintamme päämääränä on taata turvallinen työpaikka koko henkilöstölle. Sitoudumme nolla tapaturmaa -ajatteluun ja uskomme, että kaikki tapaturmat ovat vältettävissä. Työturvallisuustoimintaamme ohjaa ISO 45001 -standardien mukaisesti sertifioitu johtamisjärjestelmä.

Noudatamme kaikkea toimintaamme koskevaa turvallisuus- ja terveyslainsäädäntöä ja huomioimme turvallisuusohjeistuksen kaikessa päivittäisessä toiminnassamme. Puutumme lainsäädännön ja ohjeiden vastaiseen toimintaan ja käytökseen välittömästi yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Kartoitamme ennalta palveluidemme ja erilaisten töiden vaarat ja riskit, jotta voimme poistaa tai minimoida riskitekijät.

Työturvallisuuskäytänteistämme on ohjeistettu tarkemmin työturvallisuuspolitiikassamme. Edellytämme näitä samoja asioita myös alihankkijoiltamme ja kumppaneiltamme.

Huolehdimme tinkimättömästi ympäristö­velvoitteistamme

Haluamme olla mukana ratkaisemassa ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kestävään kiertotalouteen liittyviä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Ympäristövaikutusten hallinta on osa L&T:n päivittäistä toimintaa. Noudatamme ympäristölainsäädäntöä, asetuksia ja lupia kaikessa toiminnassamme. Ympäristöjohtamisjärjestelmämme on sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti.

Kiertotalouden edistäminen Kehitämme jatkuvasti uusia tapoja ja prosesseja kiertotalouden edistämiseksi ja ympäristön kuormituksen vähentämiseksi.

Omien ympäristövaikutusten minimoiminen Jotta onnistumme työssämme asiakkaidemme hyväksi, meidän on oltava esimerkillisiä omassa työssämme. Edistämme omassa toiminnassamme luonnonvarojen kestävää käyttöä ehkäisemällä jätteen syntyä sekä tehostamalla materiaalien kierrätystä. Teemme toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Seuraamme oman toimintamme päästöjä ja ympäristövaikutuksia. Pyrimme minimoimaan oman toimintamme ympäristövaikutukset tehokkaalla omavalvonnalla, avoimella ja jatkuvalla yhteistyöllä viranomaisten kanssa ja nopealla epäkohtiin puuttumisella.

Kumppanit Edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä myös kumppaneidemme kanssa ja edellytämme päästövähennyksiä myös toimitusketjultamme. Luovutamme jätettä vain sellaisille toimijoille, joilla on lupa sitä vastaanottaa tai käsitellä. Edellytämme kumppaneiltamme ja toimittajiltamme vastuullista ympäristöasioiden hoitoa.

L&T:n ympäristöpolitiikassa määrittelemme tarkemmin ympäristönäkökohdat ja periaatteet, joita noudatamme niin omassa toiminnassamme kuin asiakkaille tuottamissamme palveluissa.

Edellytämme toimittajiltamme vastuullista toimintaa

Edellytämme toimittajiltamme lakien ja sopimusten noudattamista sekä omien vastuullisuusperiaatteidemme mukaista toimintaa.

Uuden toimittajan yhteistyö L&T:n kanssa voi alkaa vasta sen jälkeen, kun tilaajavastuuasiat ovat kunnossa, toimittaja on sitoutunut noudattamaan eettisiä toimintaperiaatteitamme (toimittajia koskeva tapa toimia -ohje) ja toimittaja on vastannut itsearviointikyselyyn.

Toimittajien laatua ja suorituskykyä seurataan palvelulle tai tuotteelle tarkoituksenmukaisella tavalla. Hankintaohjeilla varmistetaan, että hankintaprosessi on läpinäkyvä ja toimittajat täyttävät vaatimukset. Toimittajia auditoidaan vuosittain riskiarvioon perustuen.

Puutumme väärinkäytöksiin 

L&T on sitoutunut toimimaan läpinäkyvästi ja avoimesti. Jokaisen L&T:läisen on noudatettava L&T:n tapaa toimia, ja kaikkien L&T:läisten tulee myös ehkäistä ohjeiden vastaista toimintaa.

Ohjeiden vastaisesta toiminnasta L&T:läiset ilmoittavat ensisijaisesti omalle esihenkilölle. Lisäksi L&T:llä on käytössä luottamuksellinen ilmoituskanava, johon voi jättää ilmoituksen, mikäli on syytä epäillä Tapa Toimia -ohjeistusta rikotun tai on syytä epäillä muunlaista väärinkäytöstä. Ilmoituskanavamenettely on käytössä kaikissa toimintamaissamme.

Ilmoituksen voit tehdä täällä.

Ohjeiden päivittäminen

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus on hyväksynyt nämä ohjeet 8.2.2023. Niitä arvioidaan säännöllisesti ja päivitetään niin, että ne vastaavat kulloinkin voimassaolevia säädöksiä ja yhtiön tavoitteita.