Siirry sisältöön

Hallituksen valiokunnat

Valiokunnat

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksella on kaksi valiokuntaa.

 1. Tarkastusvaliokunta 
 2. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta

Tarkastusvaliokuntaan kuuluu neljä (4) ja henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokuntaan kolme (3)  hallituksen jäsentä.

Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet keskuudestaan vuodeksi kerrallaan. Valiokuntien jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Hallitus on vahvistaa vuosittain valiokunnille työjärjestykset. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset asioista valiokuntien valmistelun pohjalta. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi valiokunnan työstä valiokunnan kokousta seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Valiokuntien pöytäkirjat toimitetaan hallituksen jäsenille tiedoksi.

Tarkastusvaliokunta

Hallitus valitsi varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2024 jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa tarkastusvaliokunnan jäseniksi seuraavat henkilöt:

 1. Sakari Lassila (pj)
 2. Teemu Kangas-Kärki
 3. Juuso Maijala
 4. Anni Ronkainen

Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu säännöllisesti vähintään neljä (4) kertaa vuodessa.

Tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen mukaiset tehtävät

 • konsernin taloudellisen tilanteen ja rahoitustilanteen seuranta yhtiön
 • tilinpäätösraportoinnin prosessin seuranta
 • yhtiön taloudellisen raportointiprosessin valvonta
 • yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta
 • yhtiön sisäisen valvonnan toimintaperiaatteiden käsittely
 • yhtiön sisäisen tarkastuksen suunnitelmien ja raporttien käsittely
 • yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antaman selvityksen käsittely mukaan lukien siihen sisältyvän, taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvaus
 • lähipiiriliiketoimien valvonta
 • yritysvastuuohjelman käsittely
 • tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuranta
 • yhtiön tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden arviointi
 • yhtiön tilintarkastusyhteisön tarjoamien oheispalvelujen arviointi
 • yhtiön tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen ja/tai suosituksen valmistelu
 • yhteydenpito tilintarkastajaan ja tilintarkastajan tarkastusvaliokunnalle laatimien raporttien käsittely
 • lakien ja määräysten noudattamisen arviointi
 • vastuullisuuden ja kestävyysraportoinnin kehittymisen seuranta ja arviointi
Tarkastusvaliokunnalla oli viisi (5) kokousta vuonna 2023. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta

Hallitus valitsi varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2024 jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäseniksi seuraavat henkilöt:

 1. Jukka Leinonen (pj)
 2. Laura Lares
 3. Pasi Tolppanen

Kaikki henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä (4) kertaa vuodessa.

Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan työjärjestyksen mukaiset tehtävät

Henkilöstöasiat

 • käsitellä, arvioida ja tehdä esityksiä konsernin johdon ja henkilöstön palkkausrakenteesta sekä palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä
 • seurata palkitsemisjärjestelmien toimivuutta sen varmistamiseksi, että johdon palkitsemisjärjestelmät edistävät yhtiön tavoitteiden saavuttamista ja perustuvat henkilökohtaiseen suoritukseen
 • käsitellä ja valmistella muita johdon ja henkilöstön palkitsemiseen liittyviä kysymyksiä ja tehdä näitä koskevia esityksiä hallitukselle
 • käsitellä ja valmistella sellaisia toimivan johdon nimityskysymyksiä, jotka tulevat hallituksen päätettäviksi 
 • käsitellä ja valmistella organisaation rakenteeseen sekä johdon ja henkilöstön kehittämiseen liittyviä asioita
 • käsitellä ja valmistella yritysvastuuohjelman henkilöstöasiat
 • käsitellä johdon seuraajasuunnittelu
 • valmistella yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti
 • esitellä toimielinten palkitsemispolitiikka ja -raportti yhtiökokouksessa ja vastata niihin liittyviin kysymyksiin

Vastuullisuusasiat

 • eeurata ja arvioida vastuullisuuden kehittymistä konsernissa
 • seurata toimintaympäristön ja regulaation kehitystä
 • seurata ja arvioida työturvallisuus- ja työkykyasioiden kehittymistä konsernissa
 • seurata sidosryhmätuen kehittymistä
 • seurata konsernin ESG-arviointien ja -analyysien tuloksia
 • seurata ja arvioida työyhteisön monimuotoisuuden kehittymistä.

Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnalla oli viisi (5) kokousta vuonna 2023. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100.