Siirry sisältöön

Riskienhallinta

Riskienhallinnan järjestämisen pääpiirteet

Riskienhallinta L&T:lle on määritelty riskienhallintaprosessi, jossa käydään läpi talous- ja rahoitusriskit, strategiset riskit, operatiiviset riskit sekä vahinkoriskit. 

L&T:n riskienhallinnan tavoitteena on merkittävien riskitekijöiden tunnistaminen, niihin varautuminen ja niiden optimaalinen hallinta siten, että yhtiön strategiset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Kokonaisvaltaisella riskienhallinnalla pyritään hallitsemaan konsernin kokonaisriskiä, ei ainoastaan yksittäisiä riskitekijöitä. 

Vastuut

Hallitus hyväksyy riskienhallinnan periaatteet, valvoo riskienhallinnan toteutusta ja arvioi käytettyjen menetelmien tehokkuuden. Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan organisoinnista ja toteuttamisesta.

L&T-konsernin riskienhallintaa ohjaa L&T:n hallituksen vahvistama riskienhallintapolitiikka. Politiikassa määritellään konsernin riskienhallinnan päämäärät ja periaatteet, organisointi ja vastuut sekä toimintatavat.

Rahoitusriskien hallinnassa noudatetaan L&T:n hallituksen vahvistamaa konsernin rahoituspolitiikkaa. Vakuutusriskien hallinnan periaatteet määritellään vakuutuspolitiikassa.

Riskien tunnistaminen, arviointi ja raportointi

Riskit kartoitetaan säännöllisesti ja systemaattisesti sekä toimiala- että yhtiötasolla ja kriittisiksi määritellyissä keskitetyissä toiminnoissa.

Riskien merkittävyyttä arvioidaan riskimatriisin avulla sekä riskeille laaditaan ja vastuutetaan toimenpiteet, joiden avulla esille nousseita riskejä hallitaan ja pyritään minimoimaan. Merkittävimmistä esille nousseista riskeistä ja niihin varautumisesta raportoidaan säännöllisesti toimitusjohtajalle ja hallitukselle.

Strategiset ja operatiiviset riskit

Riski Riskin kuvaus  Riskin hallinta
Markkinat ja uudistuminen
 • L&T:n toimintamaiden yleinen talouskehitys, rahoitusmarkkinoiden toimivuus ja poliittinen ympäristö vaikuttavat 
 • yhtiön liiketoimintaan.
 • Geopoliittiset konfliktit voivat aiheuttaa epävarmuutta, mikä vaikuttaa yleiseen taloudelliseen toimeliaisuuteen ja 
 • teollisuuden tuotantokapasiteettiin.
 • Markkinoilla ja markkinaympäristössä tapahtuvat muutokset, kuten kunnallistaminen ja kierrätysraaka-aineiden 
 • markkinamuutokset voivat vaikuttaa liiketoimintoihin ja liiketoiminnan kasvuun negatiivisesti.
 • Päästöoikeuksien, uusioraaka-aineiden, sähkön tai öljytuotteiden markkinahintojen kehitys voivat nostaa tuotannon kustannuksia.
 • Uudet COVID-19-variantit voivat johtaa uusiin viranomaismääräyksiin- ja suosituksiin, jotka aiheuttavat 
 • asiakaskohtaisia tuotannonrajoitus ja -sopeutustoimia.
 • Skenaarioiden luominen ja säännöllinen päivittäminen, strategian säännöllinen tarkastelu sekä syventäminen ja päivittäminen, toimialan muutosten huomioiminen ja uudistumisen tarpeen tunnistaminen osana jatkuvaa strategiaprosessia.
 • Markkinatilanteen sekä lainsäädännön kehittymisen aktiivinen seuraaminen ja vuoropuhelu viranomaisten ja lainsäätäjien kanssa.
 • L&T on riippumaton yksittäisistä suurista asiakkaista ja palvelutarjooma on monipuolinen.
 • Uusien palvelutuotteiden kehittäminen.
Ilmastonmuutos
 • Sään ääri-ilmiöt, esimerkiksi huomattavasti kasvanut vuotuinen sade- ja lumimäärä, voivat aiheuttaa kustannusten nousua palvelutuotannon vaikeutuessa.
 • Tarkempi kuvaus ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä löytyy TCFD-raportista, s. 18
 • Ennakointi ja huolellinen tuotannon ja toiminnan suunnittelu.
 • Uusien palvelutuotteiden ja prosessien kehittäminen.
 • Tarkempia tietoja ilmastonmuutokseen liittyvien riskien hallinnasta löytyy TCFD-raportista, s. 18.
Ihmisoikeudet
 • Ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittyvät riskit, kuten puutteet työolosuhteissa, häirintä, rasismi, syrjintä ja muu epäeettinen toiminta.
 • Lakien ja työehtosopimusten huolellinen noudattaminen.
 • L&T toimii pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa paikallisten kumppaneiden kanssa ja riski ihmisoikeuksien loukkaamiseen on näissä maissa matala.
 • Erityisen huolellisuuden toteuttaminen haavoittuvassa asemassa olevien työntekijöiden työsuhteissa.
ICT-järjestelmät, tietoturva ja tietosuoja
 • Tieto- ja viestintäjärjestelmiin ja niiden käyttöönottoon liittyvät häiriöt, viivästykset ja toiminnalliset haasteet voivat vaikuttaa L&T:n toimintaan ja asiakaspalveluun.
 • Liiketoimintakriittisten järjestelmien uusimiset voivat aiheuttaa häiriöitä palvelutuotannossa.
 • Kyberrikollisuus saattaa aiheuttaa riskejä yhtiön tietoturvallisuudelle ja jatkuvuudelle. 
 • Järjestelmäympäristön kehittäminen ja ICT-ympäristön käyttövarmuuden turvaaminen mm. kartoittamalla toiminnalle kriittiset järjestelmät ja määrittelemällä ja tarkentamalla vastuita järjestelmätoimittajien ja L&T:n välillä.
 • Uusien järjestelmien ja niihin liittyvien toimintamallien käyttöönottojen perusteellinen suunnittelu.
 • Tietoturvaohjeet ja henkilöstön kouluttaminen.
Yritysostot
 • Yritysostojen onnistuminen voi vaikuttaa konsernin kasvu- ja kannattavuustavoitteiden toteutumiseen.Jos yritysostoissa epäonnistutaan, konsernin kilpailukyky ja kannattavuus voivat kärsiä ja konsernin riskiprofiili voi muuttua.
 • Kauppasopimukset, ostokohteiden liiketoiminnan strateginen ja taloudellinen analyysi, kattavat due diligence -tutkimukset ostokohteista.
 • Tehokkaasti läpiviedyt yhdistymisohjelmat.
Maine
 • Mediassa tai sosiaalisessa mediassa käsiteltävät aiheet joko toimialaan tai L&T:n toimintaan liittyen voivat heikentää luottamusta yhtiötä kohtaan ja aiheuttaa mainehaittaa.
 • Yhtiön hallintomallin, ennaltaehkäisevän riskienhallinnan ja valvontakäytäntöjen jatkuva kehittäminen.
 • Nopea, luotettava ja avoin viestintä sidosryhmien kanssa.
 • Kriisiviestintäperiaatteet.
Henkilöstö
 • Työvoiman saatavuus- ja vaihtuvuushaasteet voivat vaikeuttaa palvelutuotantoa.
 • Henkilöstötyytyväisyyden heikentyminen voi vaikuttaa L&T:n kilpailuetuun, joka rakentuu pitkälti osaavan ja motivoituneen henkilöstön työllä.
 • Koronavirus ja muut herkästi tarttuvat hengitystieinfektiot lisäävät sairauspoissaolojen määrää, mikä aiheuttaa häiriöitä L&T:n palvelutuotantoon.
 • Henkilöstön sairastavuuden tason pysyvä kasvu sekä työkyvyttömyys- ja tapaturmaeläkekustannusten kohoaminen voivat vaikuttaa L&T:n kilpailukykyyn ja kannattavuuteen.
 • Työntekijäkokemuksen parantaminen kehittämällä perehdytystä ja esihenkilötyötä sekä edistämällä henkilöstön urakiertoja ja etenemismahdollisuuksia.
 • Yhteistyö kaupunkien työvoimapalvelujen, valtion toimijoiden sekä eri oppilaitosten kanssa työvoimansaannin varmistamiseksi.
 • Työperäisen maahanmuuton sekä erityisryhmien työllistämisen edistäminen.
 • Säännöllisesti tehtävät työtehtävä- ja kohdekohtaiset riskiarvioinnit sekä työpaikkaselvitykset ja henkilöstön työkyvyn ja jaksamisen tuki työkykyä ylläpitävällä toiminnalla.
 • L&T:n oma sairauskassa, joka tukee L&T:n työkyvynhallintaa ja täydentää työterveyshuoltoa.
 • Sopiva työ -malli, jossa tavoitteena on kuntouttaa ja työllistää työkyvyttömyyseläkeriskin piirissä olevia henkilöitä.
Vahinkoriskit
 • Tulipalon seurauksena kierrätyslaitoksen toiminta voi keskeytyä lyhyeksi tai pitkäksi aikaa.
 • Tulipaloriskin merkittävyyttä pienentää se, että yksittäisillä laitoksilla tai tuotantolinjoilla ei ole olennaisen suurta merkitystä L&T:n kokonaiskannattavuudelle.
 • Jatkuvuussuunnittelu, ensisammutusvalmiuden kehittäminen ja henkilökunnan kouluttaminen palo- ja vaaratilanteiden varalta.
 • Jatkuva, kaikki toimintamaat ja tytäryhtiöt kattava vakuutusturva, joka sisältää muun muassa henkilöstö-, omaisuus-, keskeytys-, vastuu-, ympäristö- ja kuljetusvahingot.
Ympäristövahinkojen vaara
 • L&T:n liiketoimintaan kuuluu vaarallisten jätteiden keräystä ja kuljetusta sekä prosessointia konsernin omissa laitoksissa. Vaarallisten jätteiden virheellisen käsittelyn tai laitevaurioiden seurauksena on mahdollista, että haitallisia aineita pääsee 
 • ympäristöön. Tällaisten vahinkojen seurauksena L&T:lle voi syntyä korvausvaateita.
 • L&T:n toiminnan merkittävimmät ympäristöriskit liittyvät jätteiden varastointiin ja käsittelyyn sekä kemikaaliturvallisuuteen.
 • Laitosten järjestelmälliset ympäristökartoitukset, laitteistojen ennakkohuoltosuunnitelmat, auditoinnit ja henkilöstön pitkäjänteinen kouluttaminen.
 • Vakuuttaminen.
Rahoitusriskit
 • Korkotason mahdollinen nousu voi lisätä yhtiön korkokustannuksia.
 • Tarkempia tietoja rahoitusriskien hallinnasta on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa sivulla 49.