Siirry sisältöön

Yhtiöjärjestys

Tutustu yhtiöjärjestykseen.

Lassila & Tikanoja Oyj:n yhtiöjärjestys

1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Lassila & Tikanoja Oyj ja englanniksi Lassila & Tikanoja plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2§ Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan tai tytär- tai osakkuusyhtiöiden välityksellä ympäristön ja kiinteistöjen huoltoon kuuluvaa palvelutoimintaa, turvallisuuspalveluita sekä edellä mainittuihin palveluihin liittyvien tuotteiden valmistusta ja kauppaa sekä muuta niihin liittyvää liiketoimintaa. Yhtiön toimialana on myös konsernin hallinto- ja rahoituspalvelut. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.

3§ Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4§ Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

5§ Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6§ Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajaksi on valittava tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi on yhtiön tilikausi ja tilintarkastajan tehtävät päättyvät vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7§ Yhtiön edustamisoikeus

Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä tai toimitusjohtajalla yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa taikka henkilöllä, jolle hallitus on antanut edustamisoikeuden, joko yhdessä toisen yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön, toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen kanssa.

8§ Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus. Prokuristit edustavat yhtiötä kukin erikseen yhdessä jonkun edustamiseen oikeutetun kanssa.

9§ Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

10§ Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

11§ Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallituksen niin päättäessä yhtiö voi samassa määräajassa julkaista tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoitteen sanomalehdessä.

12§ Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, on voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

13§ Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä:

  1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus;
  2. tilintarkastuskertomus; 

päätettävä:

  1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
  2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
  3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista; hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

  1. hallituksen jäsenet; sekä
  2. tilintarkastaja.