Siirry sisältöön

Palkitseminen

Tutustu Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisperiaatteisiin, -politiikkaan ja -raporttiin.

Hallituksen palkitseminen

Yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenille hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee hallituksen palkkioita koskevat ehdotukset.

Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Yhtiökokouksen 21.3.2024 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat: puheenjohtaja 70 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja 47 000 euroa vuodessa ja jäsenet 35 000 euroa vuodessa. Palkkiot maksetaan siten, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun vuoden 2024 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkioina 1 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 700 euroa ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkioita, valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta.

Kukaan hallituksen jäsenistä ei ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön tai yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvaan yhtiöön tai toimi yhtiön neuvonantajana eivätkä he näin ollen saa palkkaa, eläke-etuja, työ- tai toimisuhteeseen kuuluvia muita taloudellisia etuja tai muita hallitustyöskentelyyn liittymättömiä korvauksia tai palkkioita yhtiöltä. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien piiriin eikä heillä ole eläkesopimuksia yhtiön kanssa.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja taloudellisista etuuksista. Ennen hallituksen päätöksentekoa asiakokonaisuus valmistellaan hallituksen henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnassa.

Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta luontoisetuineen sekä vuosittain erikseen päätettävästä lyhyen aikavälin kannustinpalkkiosta. Lisäksi toimitusjohtaja kuuluu pitkän aikavälin kannustinjärjestelmänä toimivan osakepalkkiojärjestelmän piiriin. Lyhyen aikavälin kannustinpalkkio ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmänä toimiva osakepalkkiojärjestelmä muodostavat toimitusjohtajan palkitsemisen muuttuvan osan.

Lyhyen aikavälin kannustinohjelma

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinpalkkio perustuu konsernin tulokseen sekä strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseen. Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinpalkkio perustui tilikaudella 2023 konsernin tulokseen ja hallituksen määrittelemiin strategisiin tavoitteisiin seuraavasti: konsernin liikevoitto 70 prosentin painotuksella, käyttöpääoman parantaminen 20 prosentin painotuksella ja henkilöstön suositteluindeksi (eNPS) 10 prosentin painotuksella. Tulospalkkion suuruus vastaa enintään 6 kuukauden palkkaa.

Tilikaudella 2024 lyhyen aikavälin kannustinpalkkio perustuu konsernin tulokseen ja hallituksen määrittelemiin strategisiin tavoitteisiin seuraavasti: konsernin liikevoitto 70 prosentin painotuksella, käyttöpääoman parantaminen 20 prosentin painotuksella ja henkilöstön suositteluindeksi (eNPS) 10 prosentin painotuksella. Tulospalkkion suuruus vastaa enintään 7 kuukauden palkkaa. Lyhyen aikavälin kannustinpalkkion tavoitteet asetetaan ja niiden toteutuminen arvioidaan vuosittain.

Mahdolliset kannustinpalkkiot maksetaan yleensä kalenterivuoden pituista ansaintajaksoa seuraavan vuoden helmikuussa. Maksun edellytyksenä on, että toimitusjohtajan toimisuhde on maksuhetkellä voimassa.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustimena toimii osakepalkkiojärjestelmä. Yhtiön hallitus päättää osakepohjaisesta kannustinohjelmasta osana kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Ohjelman ansaintajakso on pääsääntöisesti kolme kalenterivuotta.

Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan esityksestä. Ansaintakriteerien täyttymisen perusteella annettavien osakkeiden lopulliset määrät hallitus päättää ansaintajaksoa seuraavan vuoden alussa.

Palkkio maksetaan ansaintajaksoa seuraavan kalenterivuoden helmikuussa. Palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana.

Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että toimitusjohtajan toimisuhde on maksuhetkellä voimassa. Yhden vuoden kannustinohjelman perusteella ansaitut osakkeet on omistettava vähintään kaksi vuotta palkkiosuorituksen jälkeen (sitouttamisjakso). Myös tämän jälkeen osakkeita on omistettava vähintään puolen vuoden bruttopalkan arvosta toimisuhteen päättymiseen saakka. Mikäli toimitusjohtaja sitouttamisjakson aikana irtisanoutuu omasta aloitteestaan, on hän velvollinen palauttamaan saamansa osakkeet ilman korvausta.

Hallitus päätti 14.12.2022 perustaa uuden johdon siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmän sekä konsernin avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän vuosille 2023–2027.

Siirtymävaiheen järjestelmässä on kaksi (2) yhden (1) vuoden mittaista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2023 ja 2024.

Ansaintajaksoa seuraa kahden vuoden sitouttamisjakso. Ansaintajakson mahdollinen palkkio maksetaan mahdollisimman pian ansaintajakson päättymisen jälkeen, viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Palkkiona maksettuja osakkeita koskee kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana palkkionasaatuja osakkeita ei saa myydä, siirtää, pantata tai muuten käyttää.

Konsernin avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmässä vuosille 2023–2027 on kolme (3) kolmen (3) vuoden mittaista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2023—2025, 2024—2026 ja 2025—2027. Palkkio maksetaan viimeistään ansaintajaksoa seuraavan kalenterivuoden toukokuun loppuun mennessä.

Alla on kuvattu osakepalkkiojärjestelmät, joiden ansaintajaksot ovat tilikaudet 2023 ja 2024 jsekä kolmen vuoden ansaintajakso tilikaudet 2023–2025 ja 2024-2026:

  • Osakepohjainen kannustinohjelma, jonka ansaintajakso oli tilikausi 2023. Palkkion perustana on konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 80 prosentin painoarvolla ja hiilijalanjäljen pienentäminen 20 prosentin painoarvolla. Tilikauden 2023 ansaintajakson ansaintakriteerit täyttyivät siten, että palkitseminen toteutui 51,3 prosenttisesti enimmäismäärästä. Toimitusjohtajan palkitsemisen enimmäismäärä 31 400 osaketta. Tilikauden 2023 ansaintajaksolta toimitusjohtajalle maksettiin 2024 tilikaudella 145 727 euroa pitkän aikavälin kannustinpalkkiota (vastaten 16 108 kpl L&T:n luovutettavaa osaketta ja sisältäen rahaosuuden) laskettuna 23.2.2024 keskikurssiin.
  • Osakepohjainen kannustinohjelma, jonka ansaintajakso on tilikausi 2024. Palkkion perustana on konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 80 prosentin painoarvolla ja hiilijalanjäljen pienentäminen 20 prosentin painoarvolla. Toimitusjohtajan palkitsemisen enimmäismäärä 31 400 osaketta.
  • Osakepohjainen kannustinohjelma, jonka ansaintajakso on tilikaudet 2023–2025. Palkkion perustana on konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) keskiarvo vuosina 2023–2025 50 prosentin painoarvolla, Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen relatiivinen kokonaistuotto (TSR) verrattuna Helsingin pörssin yleisindeksiin 30 prosentin painoarvolla sekä hiilijalanjäljen pienentäminen 20 prosentin painoarvolla. Kyseisen osakekannustinohjelman maksu tapahtuu kolmen vuoden ansaintajakson jälkeen vuonna 2026. Toimitusjohtajan palkkion enimmäismäärä 23 600 osaketta).
  • Osakepohjainen kannustinohjelma, jonka ansaintajakso on tilikaudet 2024–2026. Palkkion perustana on konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) keskiarvo vuosina 2023–2025 50 prosentin painoarvolla, Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen relatiivinen kokonaistuotto (TSR) verrattuna Helsingin pörssin yleisindeksiin 30 prosentin painoarvolla sekä hiilijalanjäljen pienentäminen 20 prosentin painoarvolla. Kyseisen osakekannustinohjelman maksu tapahtuu kolmen vuoden ansaintajakson jälkeen vuonna 2027. Toimitusjohtajan palkkion enimmäismäärä 23 600 osaketta.

Muut keskeiset ehdot

Toimitusjohtajan kanssa on tehty kirjallinen toimitusjohtajasopimus. Sopimuksen mukaan toimitusjohtajan irtisanomisaika on yhtiön irtisanoessa kuusi kuukautta ja toimitusjohtajan irtisanoutuessa kuusi kuukautta. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajalle maksetaan kahdentoista (12) kuukauden rahapalkkaa vastaava korvaus.

Toimitusjohtajalle ei makseta erillisiä palkkioita tytäryhtiöiden hallitusten jäsenyyksistä eikä muita palkkioita L&T-konserniin kuuluvilta muilta yrityksiltä kuin emoyhtiöltä.

Toimitusjohtajalle ei makseta lisäeläkettä.

Palkkiot ja kiinteä peruspalkka

Toimitusjohtajan kiinteä palkka on 466 815 euroa. Toimitusjohtajalle maksettiin tilikaudelta 2023 lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinpalkkioita. Tilikauden 2023 osalta on erääntyviä kannustinpalkkioita 89 400 euroa.

Johtoryhmän palkitseminen

Hallitus päättää konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja taloudellisista etuuksista vuosittain. Ennen hallituksen päätöksentekoa asiakokonaisuus valmistellaan hallituksen henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnassa.

Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Konsernin johtoryhmän palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta luontoisetuineen sekä vuosittain erikseen päätettävästä lyhyen aikavälin kannustinpalkkiosta. Lisäksi johtoryhmän jäsenet kuuluvat pitkän aikavälin kannustinjärjestelmänä toimivan osakepalkkiojärjestelmän piiriin.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä

Johtoryhmän jäsenten lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot perustuvat konsernin ja toimialan tulokseen, strategisten ja operatiivisten sekä henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tulospalkkion suuruus vastaa enintään 2–4 kuukauden palkkaa palkkion saajan tehtävästä riippuen. Lyhyen aikavälin kannustinpalkkioiden tavoitteet asetetaan ja niiden toteutuminen arvioidaan vuosittain. Mahdolliset kannustinpalkkiot maksetaan yleensä kalenterivuoden pituista ansaintajaksoa seuraavan vuoden helmikuussa. Maksun edellytyksenä on, että henkilön työsuhde on maksuhetkellä voimassa.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Konsernin johtoryhmän jäsenten pitkän aikavälin kannustimena toimii osakepalkkiojärjestelmä. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja osakepalkkion enimmäismäärät henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan esityksestä. Palkkio maksetaan ansaintajaksoa seuraavan kalenterivuoden helmikuussa. Palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana.

Hallitus päätti 14.12.2022 perustaa uuden johdon siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmän sekä konsernin avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän vuosille 2023–2027.

  • Siirtymävaiheen järjestelmässä on kaksi (2) yhden (1) vuoden mittaista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2023 ja 2024. Ansaintajaksoa seuraa kahden vuoden sitouttamisjakso. Ansaintajakson mahdollinen palkkio maksetaan mahdollisimman pian ansaintajakson päättymisen jälkeen, viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Palkkiona maksettuja osakkeita koskee kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka aikana palkkiona saatuja osakkeita ei saa myydä, siirtää, pantata tai muuten käyttää. Hallitus asetti 14.12.2023 tavoitteet siirtymävaiheen kannustinohjelmalle ansaintajaksolle 2024. Ansaintakriteeriksi asetettiin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 80 prosentin painoarvolla ja hiilijalanjälkitavoite 20 prosentin painoarvolla.
  • Konsernin avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmässä vuosille 2023–2027 on kolme (3) kolmen (3) vuoden mittaista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2023—2025, 2024—2026 ja 2025—2027. Palkkio maksetaan viimeistään ansaintajaksoa seuraavan kalenterivuoden toukokuun loppuun mennessä. Hallitus asetti 14.12.2022 tavoitteet ansaintajaksolle 2023-2025. Ansaintakriteeriksi asetettiin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE keskiarvo ansaintajaksolla) 50 % painoarvolla, relatiivinen osakkeen kokonaistuotto (TSR) 30 % painoarvolla ja hiilijalanjälkitavoite 20 % painoarvolla.
  • Hallitus asetti 14.12.2023 tavoitteet ansaintajaksolla 2024-2026. Ansaintakriteeriksi asetettiin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE keskiarvo ansaintajaksolla) 50 % painoarvolla, relatiivinen osakkeen kokonaistuotto (TSR) 30 % painoarvolla ja hiilijalanjälkitavoite 20 % painoarvolla.

Konsernin johtoryhmälle tilikaudelta 2023 maksetut palkat ja palkkiot

Vuonna 2023 johtoryhmän (pl. toimitusjohtaja) jäsenille maksettiin vuosipalkkaa (sisältäen rahapalkan ja luontoisedut) yhteensä 1 644 289 euroa. Tulospalkkioita maksettiin yhteensä 134 682 euroa. Osakepalkkiojärjestelmän mukaisia palkkioita maksettiin yhteensä 243 190 euroa (pl. toimitusjohtaja).

Muut keskeiset ehdot

Johtoryhmän jäsenten työsuhteen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Erokorvauksen määrästä ei ole erikseen sovittu. Johtoryhmän jäsenten vanhuuseläke määräytyy yleisten työntekijän eläkkeisiin Suomessa sovellettavien säännösten (TyEL) mukaisesti. Johtoryhmän jäsenille ei makseta lisäeläkettä.