Siirry sisältöön

Yhtiökokous 2021

Varsinainen yhtiökokous

Lassila & Tikanoja Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestettiin torstaina 18.3.2021.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Lassila & Tikanoja Oyj:n poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2020, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta, hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan sekä päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2020 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä eli 22.3.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 29.3.2021.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7) osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen jäseneksi valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka nykyiset hallituksen jäsenet Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Laura Tarkka ja Pasi Tolppanen sekä uutena jäsenenä Jukka Leinonen.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukselle maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: puheenjohtaja 60 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja 40 000 euroa vuodessa ja jäsenet 30 000 euroa vuodessa.

Palkkiot maksetaan siten, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan yhtiön hallussa olevina tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun 14 kaupankäyntirajoituksista vapaan arkipäivän kuluessa yhtiökokouksesta. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkioina 1 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 700 euroa ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkioita, valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä KHT Leenakaisa Winbergin yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

  • Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaa noin 5,2 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna.
  • Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Pörssi”) säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen edellyttämällä tavalla.
  • Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai investointien rahoittaminen. Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.
  • Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta. Hankkimisvaltuutus kumoaa aiemmat omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta. Määrä vastaa noin 5,2 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

Osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön vastaukset

Osakkeenomistajilla oli oikeus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista. Alla yhtiölle toimitetut kysymykset sekä yhtiön johdon vastaukset niihin.

Mikä selittää Suomen ja Ruotsin liiketoimintojen eron työntekijöiden kokonaisvaihtuvuudessa ja miten L&T tulee tähän vaikuttamaan?

L&T tarjoaa Ruotsissa kiinteistöteknisiä palveluita ja siivouspalveluita ja Ruotsissa työskentelee 1370 työntekijää. Suomessa L&T tarjoaa ympäristöpalveluja, teollisuuspalveluja ja kiinteistöpalveluja ja Suomen työntekijämäärä on 6673 henkilöä. Toimialakohtaiset erot työntekijöiden lähtövaihtuvuudessa ovat suuret.

Siivoustyö ei vaadi aina aiempaa työkokemusta tai ammattitutkintoa. Siivousliiketoiminnassa tarjoamme myös osa-aikaista työtä ja voimme esimerkiksi tarjota opiskelijalle työtä muutamaksi viikoksi ansiotason täydentämiseksi tilapäisesti. Lyhyet työsuhteet näkyvät lähtövaihtuvuudessa.

L&T:n menestymisen ytimessä on osaava henkilöstö ja siitä kiinni pitäminen. Teimme työtyytyväisyyttä mittaavan Fiilinki-kyselyn elo-syyskuussa, ja vuoden 2020 kyselyssä tulokset paranivat kaikilla osa-alueilla ja erityisesti esihenkilön laatua mittaavat indikaattorit nousivat ilahduttavasti. Henkilöstön suositteluaste, joka on myös yksi L&T:n strategisista tavoitteista, kehittyi myönteiseen suuntaan ja oli 82 prosenttia (2019: 73 %).

Suomen toiminnoista eniten kehitystä oli tapahtunut Kiinteistöpalveluiden toimialalla, jossa kaikki keskeiset henkilöstöindikaattorit paranivat merkittävästi. Edellisvuoden aikana aloitetut toimenpiteet työtyytyväisyyden kehittämiseksi jatkuivat: esihenkilöille ja työntekijöille tarjottiin koulutuksia, rooleja selkeyttäviä ja esihenkilöprofiilia nostavia rakenteellisia muutoksia jatkettiin, ja samoin jatkettiin johdonmukaista strategiaviestintää. Fiilinki-mittauksen pohjalta tehtyjä kehitystoimenpiteitä on seurattu tiiviisti organisaatioiden eri tasoilla.

L&T on liittynyt YK:n Global Compact -sitoumukseen ja kertoo kunnioittavansa ILO:n perussopimuksen työelämän perusoikeuksia. Miten tämä on näkynyt L&T:n toiminnassa, erityisesti vuonna 2020?

L&T noudattaa toiminnassaan lakeja ja työehtosopimuksia. Yhtiö toteuttaa erityistä huolellisuutta haavoittuvassa asemassa olevien työntekijöiden työsuhteissa. Kunnioitamme työntekijöiden vapautta järjestäytyä ammatillisesti. L&T seuraa työehtosopimusten, ympäristö-, työ- ja työturvallisuuslainsäädännön sekä taloudenpitoon liittyvien säännösten noudattamista ja noudattaa paikallista tilaajavastuulainsäädäntöä – ja edellyttää samaa myös toimittajiltaan.

Henkilöstöpolitiikkoja täydentävät vastuullisen liiketavan periaatteet (L&T:n Tapa toimia), joissa painotetaan reilua ja tasa-arvoista kohtelua sekä jokaisen yksilön ihmisarvon, yksityisyyden ja oikeuksien kunnioittamista. Työpaikoillamme ei suvaita minkäänlaista syrjintää, uhkailua, häirintää tai kiusaamista. L&T toimii pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa paikallisten kumppaneiden kanssa ja riski ihmisoikeuksien loukkaamiseen on näissä maissa arvioitu olevan matala. Vuoden 2020 aikana nousi keskusteluun muutamissa siivousalalla toimivissa yrityksissä esiintynyt työntekijöiden hyväksikäyttö Suomessa. Keskustelu ei koskenut L&T:tä tai sen yhtiöitä. Useat L&T:n asiakkaista auditoivat L&T:n sosiaalisen vastuun käytäntöjä ja vuoden 2020 auditointien perusteella yhtiön sosiaalisen vastuun suoriutumisessa ei löytynyt moitittavaa.

Onko L&T:llä aikomus siirtyä avoimempaan tiedotuspolitiikkaan piensijoittajia kohtaan?

Listattuna yhtiönä L&T viestii kaikille sijoittajille yhdenvertaisesti, tasapuolisesti ja samanaikaisesti. Kaikki L&T:n pörssitiedotteet ja sijoittajauutiset julkaistaan L&T:n verkkosivuilla, jossa ne ovat kaikkien sidosryhmien saatavilla samanaikaisesti. Pörssitiedotteet ja sijoittajauutiset julkaistaan myös Nasdaq OMX:n verkkosivuilla ja jaellaan medialle.

L&T:ssä käytiin Suomessa 34 yhteistoiminta neuvottelua vuonna 2020. Miksi yhtiö ei tiedottanut näistä?

L&T kertoo osavuosikatsauksen henkilöstöosiossa katsauskauden päättyessä lomautettuna olevien henkilöiden määrän.

Miksi 2020 toteutetusta yhtiöittämisestä ei ole tarkempaa tietoa?

L&T selkeytti organisaatiorakennettaan yhtiöittämisellä, joka toteutui 1.1.2021. Yhtiöittämisestä julkaistiin sijoittajauutinen, joka löytyy L&T:n verkkosivuilta. Yhtiöittäminen ei muuttanut yhteistyötä asiakkaiden, muiden sidosryhmien ja Lassila & Tikanojan osalta. Palveluiden tuottamiseen liittyvä henkilökunta, laitteet ja kalusto siirtyivät uusiin yhtiöihin.

Vuonna 2017 L&T yhtiöitti vahinkosaneerauksen L&T Korjausrakentaminen Oy:ksi. Korjausrakentaminen myytiin vuonna 2019. Onko odotettavissa vastaavaa?

Yhtiöittämisen tarkoituksena on selkiyttää konsernirakennetta.

Miksi Venäjän liiketoiminnot päätettiin ajaa alas. Venäjällä olisi markkina kiertotalouden osaajalle ja tietotaidolle.

Venäjän valtion jätehuoltouudistuksen seurauksena jätehuollon toteutus Moskovan läänin alueella annettiin seitsemän operaattorin hoidettavaksi vuonna 2019, ja Lassila & Tikanojan alue tuli kahden operaattorin vastuulle. Yhtiö sai huhtikuussa 2020 tiedon, että toinen operaattoreista on ottamassa myös jätteiden kuljetuksen itselleen, mikä leikkaisi yli puolet Lassila & Tikanojan Venäjän liikevaihdosta syyskuun alkuun mennessä. Lassila & Tikanoja päätti merkittävästi muuttuneiden olosuhteiden seurauksena ajaa alas Venäjän operaationsa vuoden 2020 aikana.

L&T Työllistämispalvelut Oy on perustettu 2017. Vuosikertomuksessa kerrotaan, että L&T haluaa myös aktiivisesti työllistää erityisryhmiä, kuten osatyökykyisiä ja kehitysvammaisia. Miksi yritystä ei ole merkitty työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämään sosiaalisten yritysten rekisteriin? Miten yritys on lähtenyt käyntiin ja työllistyneiden määrä? Eikö yrityksen työllistämistä työntekijöistä vähintään 30 prosenttia pitäisi olla vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä?

L&T:n sosiaalisen vastuun pääteemoja ovat oman henkilöstön työkyvyn ja turvallisuuden edistämisen ohella sosiaalinen työllistäminen. Sosiaalisella työllistämisellä tarkoitamme sitä, että haluamme tarjota työtä myös sellaisille ns. erityisryhmille, joiden on vaikea työllistyä normaalien työmarkkinoiden kautta. Tällä saralla teemme tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin ja järjestöjen kanssa. Myös julkisiin palveluhankintoihin on alkanut tulla ns. sosiaalisia ostokriteereitä, joissa velvoitetaan palveluntarjoajaa työllistämään palvelutuotantoon näitä erityisryhmäläisiä. Tällaista toimintaa varten olemme perustaneet L&T Työllistämispalvelut Oy:n.

Yritykselle ei ole haettu sosiaalisen yrityksen statusta, koska toiminta-ajatuksemme ei ole rakentunut julkisten palkkatukien varaan. Erityisryhmien työllistäminen on yhteiskunnassa tällä hetkellä voimakkaan uudistamisen alla. Valmistelussa on uusi välimarkkinatoimija, palkkatukisäännöstön uudistus sekä työllisyyden kuntakokeilut.

L&T Hankinta Ky perustettu 2005, päätoimiala on kiinteistöhuolto ja henkilöstöä on 189. Mikä status kommandiittiyhtiöllä on Lassila & Tikanoja Oyj:ssä? Millä toimialalla se toimii?

Lassila & Tikanojan juridinen konsernirakenne muodostuu emoyhtiöstä Lassila & Tikanoja Oyj:stä ja sen tytäryhtiöistä. Konsernirakenne on muodostettu vastaamaan eri toimialoja erillisissä juridisissa yhtiöissä. Hankinta Ky:n yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala on kiinteistöhuolto.

Lassila & Tikanoja Oyj:llä on Huomenta franchising-ketju. Huomenta tarjoaa laadukkaita siivouspalveluja ja oheispalveluja pienille ja keskisuurille yrityksille sekä yhteisöille. Ketjuun kuuluvia yrityksiä on useissa kaupungeissa. Mikä merkitys Huomenta ketjulla on Lassila & Tikanoja Oyj:lle? Millaista liikevaihtoa tämän tyyppisellä toiminnalla saadaan?

Huomenta-ketjuun kuuluun noin 40 yritystä, jotka toimivat pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Hämeenlinnassa ja Turussa. Huomenta-ketju keskittyy palvelun tarjoamiseen pienille ja keskisuurille yrityksille ja pystyy huomioimaan tämän asiakaskunnan tarpeet parhaalla mahdollisella tavalla.
L&T:n tiedonantopolitiikan mukaisesti L&T raportoi toimialatasolla taloudellista tietoa. Huomenta-ketju kuuluu Kiinteistöpalvelut Suomi -toimialaan.