Siirry sisältöön

Yhtiökokous 2022

Varsinainen yhtiökokous

Lassila & Tikanoja Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestettiin 17.3.2022.

Yhtiökokouksen päätökset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 17.3.2022 poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2021, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta, hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan, hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamisesta.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2021 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,46 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä eli 21.3.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.3.2022.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka nykyisistä hallituksen jäsenistä Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Jukka Leinonen, Laura Tarkka ja Pasi Tolppanen.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukselle maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: puheenjohtaja 60 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja 40 000 euroa vuodessa ja jäsenet 30 000 euroa vuodessa.

Palkkiot maksetaan siten, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan yhtiön hallussa olevina tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun vuoden 2022 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkioina 1 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 700 euroa ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkioita, valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä KHT Samuli Perälän yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

  • Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu hankkimaan enintään 2 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaa noin 5,2 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna.
  • Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Pörssi”) säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen edellyttämällä tavalla.
  • Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai investointien rahoittaminen. Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.
  • Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta. Hankkimisvaltuutus kumoaa aiemmat omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 osaketta. Määrä vastaa noin 5,2 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 4 §:n 3. virkettä siten, että yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan.

Muutoksen jälkeen 4 § kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

”4§ Hallitus Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.”

Osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön vastaukset

Osakkeenomistajilla oli oikeus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista. Alla yhtiölle toimitetut kysymykset sekä yhtiön johdon vastaukset niihin.

Vuonna 2020 vaihtuvuuden mittariksi vaihdettiin lähtövaihtuvuus. Mitä johto aikoo tehdä yli kolmanneksen kokonaisvaihtuvuuden pienentämiseksi ja mitkä ovat vaihtuvuuden kustannukset?

Lassila & Tikanoja tarjoaa ympäristöpalveluja, teollisuuspalveluja ja kiinteistöpalveluja Suomessa ja Ruotsissa. Toimialakohtaiset erot työntekijöiden lähtövaihtuvuudessa ovat suuret.

Siivoustyö ei vaadi aina aiempaa työkokemusta tai ammattitutkintoa. Siivousliiketoiminnassa tarjoamme myös osa-aikaista työtä ja voimme esimerkiksi tarjota opiskelijalle työtä muutamaksi viikoksi ansiotason täydentämiseksi tilapäisesti. Lyhyet työsuhteet näkyvät lähtövaihtuvuudessa.

L&T:n menestymisen ytimessä on osaava henkilöstö ja siitä kiinni pitäminen. Teimme työtyytyväisyyttä mittaavan Fiilinki-kyselyn elo-syyskuussa, ja vuoden 2021 kyselyssä tulokset olivat hyvällä tasolla ja erityisesti esihenkilön laatua mittaavat indikaattorit nousivat ilahduttavasti. Henkilöstön suositteluaste, joka oli myös yksi L&T:n strategisista tavoitteista vuonna 2021, oli korkea 82 prosenttia.

Fiilinki-kyselyn pohjalta tunnistetaan kehitystarpeita ja päätetään tiimitasolla ja muilla organisaatiotasolla toimenpiteistä. Vuonna 2021 olemme muun muassa kouluttaneet esihenkilöitä, tukeneet fyysistä ja henkistä jaksamista henkilökuntakerhojen ja matalan kynnyksen tukitoimien avulla sekä kehittäneet erityisesti siivouksessa työmenetelmiä aiempaa ergonomisemmiksi.

Lassila & Tikanoja tunnustaa ILO:n perussopimuksen työelämän perusoikeuksista ja Global Compactin periaatteet. Onko Lassila Tikanoja lähtenyt työehtosopimusten romuttamiseen ylempien toimihenkilöiden osalta ja mikä henkilöstöryhmä on seuraavana?

Työsuhteissa noudatamme kansallisia lakeja, sopimuksia ja muita velvoitteita. L&T kunnioittaa YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa määriteltyjä ihmisoikeuksia sekä kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittelemiä työntekijöiden oikeuksia ja kansainvälisiä sopimuksia. Olemme sitoutuneet tukemaan YK:n Global Compact -aloitetta ja sen ihmis- ja työoikeusperiaatteita. Kunnioitamme työntekijöiden vapautta järjestäytyä ammatillisesti ja seuraamme työehtosopimusten, ympäristö-, työ- ja työturvallisuuslainsäädännön sekä taloudenpitoon liittyvien säännösten noudattamista.

L&T on järjestäytynyt useampaan työnantajaliittoon ja noudattaa jäsenyyksiensä perusteella soveltuvia työehtosopimuksia. Kiinteistöpalvelualalla ei ole työehtosopimusta ylemmille toimihenkilöille. L&T tarjoaa ylemmille toimihenkilöille kilpailukykyisen korvauksen työstä ja erilaisia työsuhde-etuja.