Siirry sisältöön

Kaksois­olennaisuus

Lassila & Tikanoja on määritellyt olennaiset vastuullisuusaiheensa yhdessä keskeisten sidosryhmiensä kanssa. Vuonna 2023 tehty kaksoisolennaisuusanalyysi toimii L&T:n vastuullisuustyön pohjana sekä ohjaa vastuullisuusraportoinnin sisältämien aiheiden ja tietojen määrittelyä.

L&T:n ensimmäinen kaksoisolennaisuusarvio toteutettiin vuonna 2023

L&T toteutti ensimmäisen kestävyysdirektiivin (CSRD) mukaisen kaksoisolennaisuusarvionsa vuonna 2023.  Arvioinnissa tunnistimme toimintamme kannalta merkittävimmät kestävyysaiheet, joilla on vaikutusta yhteiskuntaan ja ympäristöön sekä jotka kytkeytyvät taloudellisiin riskeihin ja mahdollisuuksiin. Kaksoisolennaisuus ohjaa L&T:n vuoden 2024 kestävyysraportin sisältöä ja painopisteitä.

Kaupunkimaisema 11 - 2352x1568 - Vastuullisuus

Toteutus kolmessa vaiheessa

Ensimmäisessä vaiheessa vaikutuksia arvioitiin L&T:n omista asiantuntijoista koostuvalla joukolla. Tuloksia tarkasteltiin erillisessä asiantuntijatyöryhmässä ja sen jälkeen ne käsiteltiin L&T:n johtoryhmässä ja hallituksen henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnassa.

Toisessa vaiheessa kartoitettiin keskeisten sidosryhmien odotuksia verkkokyselyn ja sidosryhmähaastatteluiden avulla.

Lopuksi tulokset yhdistettiin kvalitatiiviseksi kokonaisuudeksi ja ne käsiteltiin ja hyväksyttiin L&T:n johtoryhmässä, henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnassa sekä hallituksessa.

Pyöräilijä - 2352x1568 - Vastuullisuus

Kaksoisolennaisuuden tulokset

Kaksoisolennaisuusanalyysin perusteella L&T:n keskeiset yhteiskuntaan ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset sekä kestävyyteen liittyvät riskit ja mahdollisuudet liittyvät:

  • ilmastonmuutokseen
  • biologiseen monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin
  • kiertotalouteen
  • omaan työvoimaan
  • arvoketjun työvoimaan sekä
  • liiketoiminnan harjoittamiseen.

Ympäristön kannalta oleelliset kestävyysseikat liittyvät tiiviisti L&T:n kiertotalouteen keskittyvään strategiaan. L&T:n tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta ja luontokatoa sekä edistää raaka-aineiden kestävää käyttöä. Kiertotalous on avainasemassa näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

L&T:lle olennaisia vastuullisuusaiheita edistetään vastuullisuusohjelman avulla

Kaksoisolennaisuudessa tunnistettuja vastuullisuusaiheita edistetään L&T:n vastuullisuusohjelman avulla. Vastuullisuusohjelmassa aiheet on jaoteltu kolmeen osa-alueeseen: ympäristö, ihmiset ja hyvä hallintotapa, joista kukin osio sisältää omat pitkän aikavälin tavoitteet ja mittarit. 

recycle-icon

Etenemme kohti täyttä kiertokulkua

Teemme töitä ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitsemiseksi. Meidän tehtävämme on pitää materiaalit kierrossa mahdollisimman pitkään ja tuoda ratkaisuja rakennetun ympäristön kestävään käyttöön.

hands-icon

Olemme huomisella töissä

Tavoitteemme on tarjota töitä kaikille kansalaisuuteen, kulttuuriin tai koulutustaustaan katsomatta.  Kohtelemme toisiamme ja toimittajiamme reilusti. 

group-work-icon

Noudatamme hyvää hallintotapaa

Toimimme oikein ja läpinäkyvästi koko arvoketjussamme. Tavoitteenamme on varmistaa, ettei yhtiön toiminnassa tapahdu vakavia vahinkoja tai rikkomuksia ja että toimintamme on lakien ja määräysten mukaista.